Llantarnam Grange Arts Centre
Home page button
Current and next
Previous exhibitions
Touring exhibitions
Schools
Work in wider community
Childrens holiday activities
Art parties
Craft shop
Publications
Room hire
The Grange Cafe
News
Button about us
Location

 

Exterior of The Grange

Llantarnam Grange Arts Centre occupies a 19th Century Victorian manor house; it is the regional centre for the applied arts in South East Wales. The Centre instigates and presents a dynamic and exciting exhibitions programme which promotes the applied arts as well as providing an extensive education and participation schemes of work to the local community. In addition, the Centre creates and tours exhibitions to venues across Britain and Europe.
 
Llantarnam Grange Arts Centre is a registered charity and is governed by a voluntary Board of Trustees. Llantarnam Grange Arts Centre is a revenue funded client of the Arts Council of Wales and holds a Service Level Agreement with Torfaen County Borough Council. The Centre also receives funding from Monmouthshire County Council, Cwmbran Community Council, Croesyceiliog & Llanyrafon Community Council and independent trusts and foundations.

 

Mailing List

Join our mailing list and receive regular information regarding future exhibitions, events, children's holiday activities and private views - admin@lgac.org.uk
 
Exhibition Applications
Please contact us for further information - admin@lgac.org.uk
 
Friends of Llantarnam Grange Arts Centre
For an annual fee Friends of Llantarnam Grange Arts Centre receive:

  • Invitations to private views
  • Information regarding gallery events, talks and forthcoming exhibitions
  • 10% discount on exhibition and craft shop purchases
  • Discount on all workshops

Single £12.50, Couple/Family £15.00, Educational £50.00

Contact: admin@lgac.org.uk
 
Llantarnam Grange Arts Centre Staff
Director: Hywel Pontin - director@lgac.org.uk
Senior Education Officer: Louise Tolcher-Goldwyn - education@lgac.org.uk
Administrator: Louise Jones-Williams - admin@lgac.org.uk
 
Llantarnam Grange Arts Centre
St. David’s Road
Cwmbrân
Torfaen
NP44 1PD
Tel/ Ffon: 01633 483321
info@lgac.org.uk
 
Opening Times
Monday to Friday 10am – 5pm
(Closed Bank Holiday Mondays)
Saturday 10am – 4pm
Admission is free

 
Disabled Access
Access to the Centre is via one step (portable wheel chair ramp available). Galleries, Craft Shop, The Grange Café and Adapted Toilet are on the Ground Floor. Workshop rooms are on the First Floor via 14 steps.


 
Lleolir Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange mewn plasdy Fictoraidd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dyma’r ganolfan ranbarthol ar gyfer y celfyddydau cymhwysol yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae’r Ganolfan yn creu ac yn cyflwyno rhaglen o arddangosfeydd dynamig a chyffrous sy’n hyrwyddo’r celfyddydau cymhwysol ac yn darparu rhaglen addysg a chyfranogaeth helaeth i’r gymuned leol. Yn ogystal, mae’r Ganolfan yn creu arddangosfeydd ac yn mynd â hwy ar daith i leoliadau eraill ar draws Prydain ac Ewrop.
 
Mae Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange yn elusen gofrestredig gaiff ei llywodraethu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr gwirfoddol. Mae Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange yn un o gleientiaid refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn meddu ar Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae’r Ganolfan hefyd yn derbyn cyllid gan Gyngor Sir Fynwy, Cyngor Cymuned Cwmbrân, Cyngor Cymuned Croesyceiliog a Llanyrafon a gan ymddiriedolaethau a chronfeydd annibynnol.

Rhestr Bostio
Ymunwch â’n rhestr bostio a derbyniwch wybodaeth yn rheolaidd ynghylch arddangosfeydd, digwyddiadau, gweithgareddau i’r plant yn ystod gwyliau a dangosiadau preifat yn y dyfodol - admin@lgac.org.uk

Ceisiadau Arddangos
Cysylltwch â’n Swyddog Arddangosfeydd am ragor o wybodaeth - admin@lgac.org.uk
 
Cyfeillion Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange
Am dâl blynyddol mae Cyfeillion Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn derbyn:

  • Gwahoddiadau i ddangosiadau preifat
  • Gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, anerchiadau a’r arddangosfeydd nesaf yn yr oriel
  • Disgownt o 10% ar eitemau a brynir yn yr arddangosfeydd a’r siop grefftau
  • Disgownt ar bob gweithdy

Sengl £12.50, Cwpl/Teulu £15.00, Addysgol £50.00, Cyswllt: admin@lgac.org.uk
 
Staff Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange
Director: Hywel Pontin - director@lgac.org.uk
Senior Education Officer: Louise Tolcher-Goldwyn - education@lgac.org.uk
Administrator: Louise Jones-Williams - admin@lgac.org.uk
 
Llantarnam Grange Arts Centre
St. David’s Road
Cwmbrân
Torfaen
NP44 1PD
Tel/ Ffon: 01633 483321
info@lgac.org.uk
 
Oriau agor

Dydd Llun i Dydd Gwener 10am – 5pm
(ac eithrio Gwyliau'r Banc)
Dydd Sadwrn 10am - 4pm
Ar gau ar wyl y banc
Mynediad am ddim
 
Mynediad i’r Anabl

Ceir un gris wrth fynedfa’r Ganolfan (ramp cadeiriau olwyn symudol ar gael). Mae’r Orielau, y Siop Grefftau, Caffi’r Grange, Toiled wedi ei Addasu ar y Llawr Gwaelod.
Mae’r ystafelloedd Gweithdai ar y Llawr Cyntaf lan 14 o risiau.

 

 

 

Morgan Hall ceramics
Main gallery
Interior of the shop
Ceramics
Community 4
Private view
Show in main gallery
Ceramics on display
  Return to top