Ffôn: 01633 483321

Llywodraethu

Mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn elusen gorfforedig, rhif cofrestru elusen 1006933, a hefyd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, rhif 02616241.

Dan lywodraeth Bwrdd Ymddiriedolwyr/Cyfarwyddwr, dirprwyir y gwaith o reoli, rhedeg a threfnu rhaglenni'r ganolfan o ddydd i ddydd i Gyfarwyddwr y Ganolfan a thîm o staff ymroddgar.  Diffinnir strwythur a gweithrediad y Bwrdd gan gyfansoddiad llywodraethu'r mudiad. Mae hwn yn diffinio sut caiff y Bwrdd ei benodi; y rheolau a gedwir wrth gynnal ei gyfarfodydd; a sut mae'n rhaid i'r mudiad gyflawni ei fusnes.

Cyhoeddir ein Datganiad Buddiolwyr Cyhoeddus yn flynyddol a chaiff ein hadroddiad a'n cyfrifon eu cyflwyno i'r Comisiwn Elusennau. Mae'r Datganiad Buddiolwyr Cyhoeddus yn dangos bod ein rhaglen o weithgareddau'n bodloni ein hamcanion elusennol ac yn esbonio ym mha ffordd mae ein gwaith o fudd cyhoeddus