Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

Material Presence: Zoe Preece

Material Presence: Zoe Preece

Oriel Brif

31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018

Mae Zoe Preece yn cael ei swyno gan drothwyau, gofodau darfodedig, yr ‘o dro i dro’. Wrth sylwi ar enydau a allai gael eu hanwybyddu, mae’n craffu ar y menisgws ar lwy sy’n cael ei llenwi nes iddi ddymchwelyd, neu’r cydbwysedd ansefydlog mewn dau gwpan wedi’u pentyrru ar ben ei gilydd ar wyneb gweithio yn y gegin, a phob un ar ymyl rhywbeth. Mae’n canfod harddwch ansicr yma a dyhead sy’n atsain o brofiad dynol. Mae’r clai porslen gwyn a ddefnyddir ganddi yn dod yn drosiad, mae ei symudiad o un cyflwr i un arall yn corffori agweddau o fodolaeth dynion.

Utilitarian: Lisa Krigel

Utilitarian: Lisa Krigel

Oriel 3

31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018

Mae'r staciau iwtalitaraidd hyn, sy’n herio'r addurnol, yn esblygiad o’r ffurfiau cerfluniol a grëwyd ar gyfer y gyfres ‘Kitchen Storeys’ sy'n parhau i archwilio adeiladu modern a ‘brwtalaidd’, gan gwestiynu'r berthynas rhwng bwyd a phensaernïaeth, mewn synthesis o ffurf a swyddogaeth.
 
Mae pwrpas ac adeiledd pob tŵr wedi'i stacio yn gyfeiriad gweledol a throsiadol at yr adeiladau pensaernïol llym sy'n ysbrydoli. Dangosir cyffelybiaeth rhwng saernïo defnyddiau cerameg a choncrit, y domestig a'r coffaol, ac wrth i'r staciau gael eu datgysylltu, mae datguddio bwydydd arbennig yn rhoi tystiolaeth benodol ychwanegol o'r berthynas rhwng ffurf a swyddogaeth.
 
Mae'r ideoleg iwtopaidd sy'n greiddiol i lawer o'r ffurfiau pensaernïol hyn yn cael ei hadlewyrchu yn y defodau sy'n amgylchynu’r weithred o rannu bwyd, prydau cartrefol, ciniawau gwadd a digwyddiadau dathlu, ble mae cyfleoedd yn cael eu creu ar gyfer dweud storïau, trafod a dadlau, gan gyfoethogi'r lleoedd ble rydym yn byw ac yn gweithio

Charlotte Burke

Charlotte Burke

Arddangosfa Grefft

31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018

Mae gwaith Charlotte yn archwilio'r ffyrdd y mae gwrthrychau cyffredin yn cael eu canfod. Gan ganolbwyntio ar y berthynas rhwng 2D a 3D, mae'n defnyddio ffurf, lliw, patrwm, wyneb a gwead i ail-lunio a dadlunio’r gwrthrych er mwyn datguddio rhywbeth newydd.
 
Graddiodd o Brifysgol Metropolitan Caerdydd gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Cerameg. Yn 2016, aeth Charlotte ymlaen i gwblhau ei Gradd Meistr mewn Cerameg yn yr un sefydliad.

Anna K Baldwin

Anna K Baldwin

Arddangosfa Gemwaith

31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018

Mae i ddyluniadau Anna deimlad organig, cyffyrddadwy, sydd yn aml yn cynnwys technegau morthwylio a siapio i greu ymdeimlad o symudiad.

Mae'n cael ei hysbrydoliaeth o lawer o wahanol ffynonellau yn cynnwys goleuni, gwead, a ffurfiau naturiol a hylif. Rydw i hefyd yn cael llawer o syniadau yn syml drwy weithio gyda'r metel ei hun i ddatblygu ffurfiau newydd.  

Cerys Jackson

Cerys Jackson

Spore Series

Oriel Cafe Gallery

31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018

Ar hyn o bryd mae Cerys yn astudio ar gyfer MA mewn Celfyddydau, Iechyd a Llesiant ac mae hefyd yn diwtor llawrydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange.  Gyda'i hangerdd dros weithio yn y sector iechyd meddwl, mae Cerys wedi creu'r 'Spores series' sy'n seiliedig ar yr un person o bob pedwar yr effeithir arnynt gan iechyd meddwl. Gan ddefnyddio sganiau o'r ymennydd, mae wedi defnyddio dysglau Petri i greu printiau o sborau sy’n perthyn i’r rhai hynny yr effeithir arnynt a'r rhai nas effeithir arnynt. Ar ôl troi'r rhain yn sgrin-brint, mae hi'n haenu'r printiau bedair gwaith mewn amrywiol liwiau gan ddangos yr un person o bob pedwar yr effeithir arnynt.
 
Yn y ffurf haniaethol hon mae pob sbôr yn edrych yn debyg, yn yr un modd ag y mae pawb yn edrych yn debyg ar y tu allan – y dioddefaint mewnol yw'r peth na ellir ei weld.

A Dream of Mystic Terror

A Dream of Mystic Terror

Darluniau John Selway ar gyfer ‘The Great God Pan’ gan Arthur Machen

Oriel Brif

03 Chwefror 2018 tan 17 Mawrth 2018

Yn 2016 comisiynwyd yr artist John Selway gan y cyhoeddwyr o Gasnewydd, ‘Three Impostors’, i gynhyrchu cyfres o ddarluniau ar gyfer argraffiad newydd o ‘The Great God Pan’ gan Arthur Machen. Cyhoeddwyd y llyfr yn gyntaf yn 1894 ac mae’n disgrifio canlyniadau arswydus arbrawf bisâr mewn llawdriniaeth ar yr ymennydd a gyflawnwyd yn Bertholey House yng nghysgod Wentwood. Cafodd y darluniau eu creu’n ddigidol ac maent wedi’u hargraffu ar ffurf ysgythriadau. Bydd yr arddangosfa hefyd yn dathlu lansiad yr argraffiad newydd hwn o’r llyfr.